Întrebări frecvente

Contact Rapid

  Solicitați consultanță

  Vă invităm să ne contactați în vederea obținerii unei oferte personalizate de servicii sau pentr stabilirea unei întâlniri de consultare.

  contact@protectiamuncii-ssm.ro
  0746 311 592

  Întrebări și răspunsuri

  Cum se definește securitatea și sănătatea în muncă?

  Securitatea și sănătatea în muncă – ansamblul de activități instituționalizate având că scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă.

  Cum se definește un accident de muncă?

  Accidentul de muncă este vătămarea violenta a organismului, precum și intoxicația acuta profesionala, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporara de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.

  Cum se definește boala profesionala?

  Boala profesionala este afecțiunea care se produce că urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzata de agenți nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum și de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă.

  Cum se definește echipamentul de muncă?

  Echipament de muncă este orice mașină, aparat, unealta sau instalație folosita în muncă.

  Cum se definește echipamentul individual de protecție (EIP)?

  Echipament individual de protecție se definește că fiind orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotrivă unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi puna în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă, precum și orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv.

  Cum se definește locul de muncă?

  Locul de muncă este locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii și/sau unității, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii și/sau unității la care lucrătorul are acces în cadrul desfășurării activității.

  Cum se definește pericolul grav și iminent de accidentare?

  Pericolul grav și iminent de accidentare este situația concreta, reala și actuala căreia îi lipsește doar prilejul declanșator pentru a produce un accident în orice moment.

  Care sunt obligațiile angajatorilor privind securitatea și sănătatea în muncă?

  Angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

  În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitățile sale în acest domeniu.

  Obligațiile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă nu aduc atingere principiului responsabilității angajatorului.

  În cadrul responsabilităților sale, angajatorul are obligația să ia masurile necesare pentru:
  a) asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;
  b) prevenirea riscurilor profesionale;
  c) informarea și instruirea lucrătorilor;
  d) asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă.

  Angajatorul are obligația să urmărească adaptarea masurilor prezentate mai sus ținând seama de modificarea condițiilor, și pentru îmbunătățirea situațiilor existente.

  Angajatorul are obligația să implementeze masurile prezentate mai sus pe baza următoarelor principii generale de prevenire:
  a) evitarea riscurilor;
  b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
  c) combaterea riscurilor la sursa;
  d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă și de producție, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat și a diminuării efectelor acestora asupra sănătății;
  e) adaptarea la progresul tehnic;
  f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puțin periculos;
  g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condițiile de muncă, relațiile sociale și influenta factorilor din mediul de muncă;
  h) adoptarea, în mod prioritar, a masurilor de protecție colectiva fata de masurile de protecție individuala;
  i) furnizarea de instrucțiuni corespunzătoare lucrătorilor.

  (4) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, ținând seama de natura activităților din întreprindere și/sau unitate, angajatorul are obligația:
  a) să evalueze riscurile pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă;
  b) că, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) și daca este necesar, masurile de prevenire, precum și metodele de lucru și de producție aplicate de către angajator să asigure îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății lucrătorilor și să fie integrate în ansamblul activităților întreprinderii și/sau unității respective și la toate nivelurile ierarhice;
  c) să ia în considerare capacitățile lucrătorului în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, atunci când îi încredințează sarcini;
  d) să asigure că planificarea și introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii și/sau reprezentanții acestora în ceea ce privește consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condițiile și mediul de muncă;
  e) să ia masurile corespunzătoare pentru că, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au însușit instrucțiunile adecvate.

  (5) Fară a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci când în același loc de muncă își desfășoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi și/sau unități, angajatorii acestora au următoarele obligații:
  a) să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă, luând în considerare natura activităților;
  b) să își coordoneze acțiunile în vederea protecției lucrătorilor și prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităților;
  c) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
  d) să informeze lucrătorii și/sau reprezentanții acestora despre riscurile profesionale.

  (6) Masurile privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă nu trebuie să comporte în nicio situație obligații financiare pentru lucrători.
  Angajatorul are următoarele obligații:
  a) să realizeze și să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
  b) să decidă asupra masurilor de protecție care trebuie luate și, după caz, asupra echipamentului de protecție care trebuie utilizat;
  c) să tina evidenta accidentelor de muncă ce au că urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum și a accidentelor de muncă, astfel cum sunt definite la Art. 5 lit. g);
  d) să elaboreze pentru autoritățile competente și în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii sai.

  (2) Prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, în funcție de natura activităților și de mărimea întreprinderilor, se vor stabili obligațiile ce revin diferitelor categorii de întreprinderi cu privire la întocmirea documentelor prevăzute la alin. (1).

  În vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligații:
  a) să adopte, din faza de cercetare, proiectare și execuție a construcțiilor, a echipamentelor de muncă, precum și de elaborare a tehnologiilor de fabricație, soluții conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesionala a lucrătorilor;
  b) să întocmească un plan de prevenire și protecție compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice și de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condițiilor de muncă specifice unității;
  c) să obțină autorizația de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități, conform prevederilor legale;
  d) să stabilească pentru lucrători, prin fisa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate;
  e) să elaboreze instrucțiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;
  f) să asigure și să controleze cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a masurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, prin lucrătorii desemnați, prin propria competenta sau prin servicii externe;
  g) să ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor, cum ar fi afișe, pliante, filme și diafilme cu privire la securitatea și sănătatea în muncă;
  h) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de muncă, precum și asupra masurilor de prevenire și de protecție necesare;
  i) să ia masuri pentru autorizarea exercitării meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifica;
  j) să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical și, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute și să asigure controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;
  k) să tina evidenta zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la Art. 7 alin. (4) lit. e);
  l) să asigure funcționarea permanenta și corecta a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive degajate în desfășurarea proceselor tehnologice;
  m) să prezinte documentele și să dea relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;
  n) să asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;
  o) să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;
  p) să nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afara de cazurile în care menținerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viață accidentaților și a altor persoane;
  q) să asigure echipamente de muncă fară pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;
  r) să asigure echipamente individuale de protecție;
  s) să acorde obligatoriu echipament individual de protecție nou, în cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție.

  Alimentația de protecție se acorda în mod obligatoriu și gratuit de către angajatori persoanelor care lucrează în condiții de muncă ce impun acest lucru și se stabilește prin contractul colectiv de muncă și/sau contractul individual de muncă.

  Materialele igienico-sanitare se acorda în mod obligatoriu și gratuit de către angajatori.

  (2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum și locurile de muncă ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de muncă și/sau contractul individual de muncă.

  Care sunt obligațiile angajatorului privind primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav și imminent?

  Angajatorul are următoarele obligații:

  a) să ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităților și mărimii întreprinderii și/sau unității, ținând seama de alte persoane prezente;

  b) să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce privește primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare și pompieri.

  (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie să desemneze lucrătorii care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor și de evacuare a lucrătorilor.

  (3) Numărul lucrătorilor menționați la alin. (2), instruirea lor și echipamentul pus la dispoziția acestora trebuie să fie adecvate mărimii și/sau riscurilor specifice întreprinderii și/sau unității.

  Angajatorul are următoarele obligații:

  a) să informeze, cât mai curând posibil, toți lucrătorii care sunt sau pot fi expuși unui pericol grav și iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum și despre masurile luate ori care trebuie să fie luate pentru protecția lor;

  b) să ia masuri și să furnize instrucțiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să oprească lucrul și/sau să părăsească imediat locul de muncă și să se îndrepte spre o zona sigura, în caz de pericol grav și iminent;

  c) să nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situația în care încă exista un pericol grav și iminent, în afara cazurilor excepționale și pentru motive justificate.

  (2) Lucrătorii care, în cazul unui pericol grav și iminent, părăsesc locul de muncă și/sau o zona periculoasa nu trebuie să fie prejudiciați și trebuie să fie protejați împotrivă oricăror consecinte negative și nejustificate pentru aceștia.

  (3) Angajatorul trebuie să se asigure că, în cazul unui pericol grav și iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci când seful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toți lucrătorii sunt apți să aplice masurile corespunzătoare, în conformitate cu cunoștințele lor și cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecințele unui astfel de pericol.
  (4) Lucrătorii nu trebuie să fie prejudiciați pentru cazurile prevăzute la alin. (3), cu excepția situațiilor în care aceștia acționează imprudent sau dau dovada de neglijenta grava.

  Ce este Serviciul Extern de Prevenire și Protecție?

  Serviciul extern de prevenire și protecție este reprezentat de către persoane juridice sau fizice din afara întreprinderii/unității, abilitate să presteze servicii de protecție și prevenire în domeniul securității și sănătății în muncă, conform legii și care asigura, pe baza de contract, activitățile de prevenire și protecție în domeniu.

  Angajatorul apelează la serviciile externe, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (3) lit. d) din lege.

  Serviciul extern trebuie să aibă acces la toate informațiile necesare desfășurării activității de prevenire și protecție.

  Care sunt activitățile pe care le desfășoară conform legii un Serviciu Extern de Prevenire și Protecție?

  Activitățile de prevenire și protecție desfășurate de către un Serviciu Extern de Prevenire și Protecție în cadrul întreprinderii și/sau al unității sunt următoarele:

  1. identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcina de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

  2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

  3. elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, și difuzarea acestora în întreprindere și/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;

  4. propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

  5. verificarea însușirii și aplicării de către toți lucrătorii a masurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fisa postului;

  6. întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

  7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicității instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea însușirii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;

  8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/sau unității;

  9. asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent, conform prevederilor art. 101-107, și asigurarea că toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;

  10. evidenta zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 101-107;

  11. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;

  12. evidenta meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitării lor;

  13. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;

  14. evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;

  15. monitorizarea funcționarii sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

  16. verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum și a sistemelor de siguranță;

  17. efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate și asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;

  18. întocmirea rapoartelor și/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibrații, zgomot și șantiere temporare și mobile;

  19. evidenta echipamentelor de muncă și urmărirea că verificările periodice și, daca este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

  20. identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din întreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

  21. urmărirea întreținerii, manipulării și depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecție și a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum și în celelalte situații prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;

  22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177;

  23. întocmirea evidentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177;

  24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere și/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;

  25. urmărirea realizării masurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

  26. colaborarea cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării masurilor de prevenire și protecție;

  27. colaborarea cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de muncă;

  28. urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;

  29. propunerea de sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligațiilor și atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

  30. propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;

  31. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități.

  32. evidenta echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea că verificările și/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp și de către persoane competente ori alte activități necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive;

  33. alte activități necesare/specifice asigurării securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.

  (2) Activitățile legate de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se vor efectua în conformitate cu prevederile art. 24 și 25 din lege.

  (3) Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă la nivelul întreprinderii și/sau unității, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuita, cel puțin, în următoarele situații:

  a) ori de cate ori intervin schimbări sau modificări în ceea ce privește tehnologia, echipamentele de muncă, substanțele ori preparatele chimice utilizate și amenajarea locurilor de muncă/posturilor de muncă;

  b) după producerea unui eveniment;

  c) la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariția unor riscuri noi;

  d) la utilizarea postului de lucru de către un lucrător aparținând grupurilor sensibile la riscuri specifice;

  e) la executarea unor lucrări speciale.

  Ce este evaluarea riscurilor profesionale ?

  Evaluarea riscurilor profesionale este o obligaţie a angajatorilor cerută de directivele europene transpuse în legislaţia naţională, în cadrul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană.

  Fiecare stat membru al Uniunii Europene a aderat la un set de valori comune,reprezentat de obicei prin directive europene în toate domeniile, inclusiv în cel al securităţîi şi sănătăţîi în muncă.

  Evaluarea riscurilor profesionale este un instrument ce demonstrează aplicareaprincipiilor de prevenire la nivelul întreprinderii/unităţîi. Aceasta înseamnă că orice întreprindere trebuie să anticipeze pericolele care pot genera accidente de muncă sau boli profesionale, în loc să reacţioneze după ce astfel de evenimente au avut loc. O etapă esenţială pentru a implementa o abordare responsabilă în domeniul securităţîi şi sănătăţîi la locul de muncă este evaluarea riscurilor profesionale.

  Evaluare a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională respectă următoarele etape:
  1. Identificarea pericolului
  2. Eliminarea pericolului dacă este posibil
  3. Analizarea pericolului dacă acesta nu poate fi eliminat și evaluarea riscului
  4. Luarea de măsuri pentru a limita consecințele
  5. Supravegherea riscurilor

  Ce este Planul de prevenire și protecție?

  Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege, angajatorul trebuie să întocmească un plan de prevenire și protecție care vă fi revizuit ori de cate ori intervin modificări ale condițiilor de muncă, la apariția unor riscuri noi și în urma producerii unui eveniment.

  În urma evaluării riscurilor pentru fiecare loc de muncă/post de lucru se stabilesc masuri de prevenire și protecție, de natura tehnica, organizatorica, igienico-sanitara și de alta natura, necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor.

  În urma analizei masurilor prevăzute după realizarea evaluării riscurilor se stabilesc resursele umane și materiale necesare realizării lor.

  Planul de prevenire și protecție se supune analizei lucrătorilor și/sau reprezentanților lor sau comitetului de securitate și sănătate în muncă, după caz, și trebuie să fie semnat de angajator.