Întocmire documentație SSM

Contact rapid

  Solicitați consultanță

  Vă invităm să ne contactați în vederea obținerii unei oferte personalizate de servicii sau pentru stabilirea unei întâlniri de consultare.

  contact@protectiamuncii-ssm.ro
  0746 311 592

  Consultanță și documentație SSM – Protecția Muncii

  1. Întocmirea documentelor specifice de securitate și sănătate în muncă, cerute de Legea Nr.319/2006, a securității și sănătății în muncă și de Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Efectuarea instructajului introductiv general;
  3. Consultanță/asistență la efectuarea instructajului la locul de muncă;
  4. Consultanță/asistență la efectuarea instructajului periodic;/li>
  5. Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcina de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
  6. Elaborarea Evaluării riscurilor de îmbolnăvire profesională;
  7. Planul de prevenire și protecție – elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;
  8. Elaborarea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă;
  9. Elaborarea instrucțiunilor de lucru de securitate și sănătate în muncă;
  10. Fișa postului în care se consemnează atribuțiile și răspunderile în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, cu aprobarea angajatorului;
  11. Verificarea însușirii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;
  12. Întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
  13. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicității instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea însușirii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;
   • Tematica de instruire introductiv generală
   • Testarea cunoștințelor la instruirea introductiv generală
   • Tematica de instruire la locul de muncă pentru fiecare post de lucru
   • Tematica de instruire periodică
   • Fișa de instruire colectivă
   • Testarea anuală
  14. Elaborarea Planului de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/sau unității;
  15. Evidență posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;
  16. Monitorizarea funcționării sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
  17. Verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;
  18. Efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
  19. Identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din întreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
  20. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;
  21. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;
  22. Colaborarea cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;
  23. Colaborarea cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfășoară activitatea în același loc de muncă;
  24. Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;
  25. Propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
  26. Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități.
  27. Efectuarea controalelor interne periodice, în scopul prevenirii, urmarindu-se implementarea măsurilor de prevenire și protecție stabilite la nivelul societății.